Historia

Koło Łowieckie „Łucznik” przy Zakładach Metalowych w Radomiu zostało wyodrębnione po podziale Koła Łowieckiego „Daniel”. Zebranie założycielskie odbyło się 03.03.1970 roku. Jako członkowie założyciele brali w nim udział następujący koledzy: Ańcuta Stefan, Hetman Bolesław, Hetman Marian, Hebdzyński Maciej, Jackowski Kazimierz, Stanisławek Stefan, Tracz Kazimierz, Woźniak Stefan, Wystrychowski Andrzej. W skład pierwszego Zarządu Koła weszli: S. Woźniak jako przewodniczący, M. Hetman - łowczy, M. Hebdzyński - sekretarz, K. Tracz - skarbnik. Komisję rewizyjną stanowili: K. Jackowski - przewodniczący, B. Hetman - członek, S. Stanisławek - członek. Statut Koła zarejestrowano w P.P.R.N. w Radomiu w dn. 27.03.1970 roku pod pozycją nr 19. W wyniku podziału obwodów łowieckich koło otrzymało obwód nr 86 o pow. 5485 ha. Był to obwód wyeksploatowany z niskimi stanami zwierzyny drobnej i płowej, bez zaplecza infrastruktury łowieckiej. Zaczęto prowadzić intensywną gospodarkę hodowlaną, uprawiać poletka karmowe, a w leśnictwie Rożki pod linią wysokiego napięcia wykarczowano ok. 30 arów zadrzewionych nieużytków pod poletko zgryzowe dla zwierzyny płowej. W 1972 roku wybudowano pierwszą krytą ambonę, a pierwszy pobyt dzików w dzierżawionym obwodzie odnotowano w 1975 roku. W styczniu 1976 roku wg protokołu kontroli z ramienia Urzędu Wojewódzkiego w uroczysku „Krogulcza” stwierdzono: 40 szt. saren, 8 szt. lisów, 150 szt. bażantów, 120 szt. zajęcy, 6 szt. borsuków, 35 szt. piżmaków. Urządzenia hodowlane stanowiły: paśniki dla saren - 5 szt., podsypy dla bażantów - 3 szt., ambony - 1szt. i poletka łowieckie ok. 0,5 ha.

kolo-kolaz

Zdjęcia historyczne

kolo-kolaz2

Zdjęcia historyczne

Z czasem rosły stany zwierzyny i wzrastała liczebność Koła. Łatwiej było przetrwać zimę stulecia z przełomu lat 1978/79 kiedy to dużo zwierzyny padało z wychłodzenia i wycieńczenia (sarny zamarzały „na stojąco”). Koło nawiązało kontakty ze szkołami w Kowali oraz Dąbrówce Warszawskiej organizując konkursy wśród młodzieży w akcji dokarmiania zwierzyny.

Od półrocza 1982 roku decyzją ZW PZŁ Kołu został wydzierżawiony obwód nr 38 położony w rejonie Białobrzegów, Suchej, Suskiego Młynka, Witaszyna, Kożuchowa, Redlina do rzeki Pilicy. Powierzchnia ogólna obwodu wynosiła 3620 ha w tym ok. 2000 ha lasu. W zaniedbanym obwodzie występowały lisy, zające, bażanty, kaczki, sarny i dziki. Z uwagi na bardzo dobre zagospodarowanie obwodu nr 94 większość prac zostaje skierowana na zagospodarowanie nowego obwodu. Efekty przychodzą niebawem, a wraz z nimi zakusy by nam ten obwód odebrać, proponując w zamian obwód w woj. tarnobrzeskim lub poznańskim. Zdecydowana postawa ówczesnego Zarządu Koła i interwencje aż w Radzie Ministrów oddaliły widmo utraty tego łowiska. W międzyczasie podejmowano działania w kierunku nabycia nieruchomości w miejscowości Suski Młynek z przeznaczeniem pod domek myśliwski i magazyn paszowy. Miały to być grunty PFZ, ale ostatecznie w niejasnych okolicznościach nabywcą została osoba prywatna. Nie wpłynęło to w żaden sposób na płynnie i z sukcesami prowadzoną gospodarkę łowiecką.

W roku 2007 pojawia się propozycja Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, w której ze względów gospodarczych i organizacyjnych zaproponowano naszemu Kołu zamianę obwodu nr 38 na obwód nr 37 (obecny nr 532) leżący w rejonie Białobrzegów po prawej stronie drogi krajowej nr 7. Obwód dużo większy - 7354 ha w tym 1840 ha lasów, z bogatszymi stanami zwierzyny, ale też z wielką niewiadomą, co do rozmiarów szkód łowieckich. Koło podjęło to wyzwanie i z powodzeniem prowadzi działalność po dzień dzisiejszy na dwóch obwodach łowieckich, przy stanie 38 członków Koła.

kolo-kolaz3

Zdjęcia historyczne