ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 listopada 2022 r

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 listopada 2022 r.
Poz. 2323
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 7 listopada 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 i 2185) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 

 W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykony-wania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 548, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Przepisy rozporządzenia, z wyłączeniem przepisów § 6 ust. 1 pkt 2, 4 i 5, § 22 ust. 1 i 4, § 42 ust. 4, § 50 i § 51, stosuje się do wykonywania polowania na ptaki i ssaki należące do inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski.”;
2) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi być przeznaczona do strzelania amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 400 J w odległości 100 m od wylotu lufy.
3. Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się wyłącznie z użyciem broni myśliwskiej, o której mowa w ust. 2, przy czym:
1) do polowania używa się wyłącznie naboi myśliwskich, z wyłączeniem naboi myśliwskich z pociskami pełno-płaszczowymi;
2) przy polowaniu na:
a) łosie – energia pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie może być mniejsza niż 2500 J,
b) jelenie, daniele, muflony i dziki, z wyłączeniem dzików warchlaków – energia pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie może być mniejsza niż 2000 J,
c) dziki warchlaki oraz sarny – energia pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie może być mniejsza niż 1000 J.”;
3) w § 4 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Do wykonywania polowania w nocy na dziki, lisy, borsuki, kuny domowe, norki amerykańskie oraz ptaki i ssaki należące do inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych.”;
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. poz. 1250, z 2011 r. poz. 1548, z 2013 r. poz. 889, z 2017 r. poz. 1485, z 2019 r. poz. 1782 oraz z 2022 r. poz. 717.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2323
4) w § 5 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Polowanie na zające może odbywać się wyłącznie jako polowanie indywidualne przy pomocy ptaków łowczych albo polowanie zbiorowe, z uwzględnieniem § 35.”;
5) w § 7 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dziki, lisy, borsuki, kuny domowe, norki amerykańskie oraz ptaki i ssaki należące do inwazyjnych gatun-ków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagroże-nie dla Polski – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 1a, oraz lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę;”,
b) uchyla się pkt 1a.


§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa