Zmiany w Prawie Łowieckim

W dniu 21 października br. Pan Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (nie została ona jeszcze opublikowana, w związku z czym nie można określić daty jej wejścia w życie).

Dla myśliwych kluczowe są zapisy art. 9 tej ustawy zgodnie z którym art. 33e Prawa łowieckiego będzie miał następujące brzmienie:

Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego kolejnej kadencji.

Przypomnieć należy, że przepis art. 33e Prawa łowieckiego w dotychczasowym brzmieniu został wprowadzony z dniem 13 marca 2020 r. w związku z ówczesną sytuacją pandemiczną i miał w założeniu zapobiec upływowi w roku 2020 kadencji organów kół łowieckich wybranych w roku 2015, co dotyczyło zdecydowanej większości kół. Na skutek obostrzeń administracyjnych nie było wówczas praktycznie możliwości przeprowadzania walnych zgromadzeń kół łowieckich i wyboru władz nowych kadencji. Przy jednoczesnym ustaleniu kadencji zarządów i komisji rewizyjnych na okres 5 lat (art. 33b ust. 5 Prawa łowieckiego) groziło to paraliżem kół łowieckich, które byłyby pozbawione obu tych organów i tym  samym nie byłoby możliwe prowadzenie gospodarki łowieckiej przez koła łowieckie jako dzierżawców obwodów łowieckich.

Okres pandemii formalnie nadal trwa (obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego) jednakże zagrożenie zarażenia się koronawirusem jest relatywnie niewielkie w stosunku do ryzyka zarażenia w roku 2020; nie ma już praktycznie żadnych obostrzeń administracyjnych związanych z pandemią. Z drugiej strony kadencje organów kół łowieckich wybranych w roku 2015 trwają już ponad 7 lat. Stąd też ustawodawca zdecydował się na otwarcie możliwości przeprowadzania wyborów władz kół łowieckich nowej kadencji i m.in. w tym celu dokonał zmiany przepisu art. 33e Prawa łowieckiego.

Skutkiem zmiany tego przepisu jest to, że to walne zgromadzenia kół łowieckich decydują czy chcą przeprowadzić wybory zarządów i komisji rewizyjnych nowych kadencji. Inicjatywa w tym zakresie należy do zarządów kół obecnej kadencji, jednak należy mieć tu na uwadze to, że z wnioskiem o wybór organów koła nowej kadencji mogą wystąpić także komisja rewizyjna danego koła obecnej kadencji, właściwy zarząd okręgowy lub 1/3 ogólnej liczby członków danego koła. Wybór władz koła nowej kadencji może się odbyć na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym w tym celu. Koła łowieckie mogą też zdecydować się na przeprowadzenie zwyczajnych walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych po zakończeniu roku łowieckiego 2022/2023. Jeśli walne zgromadzenia przeprowadzą wybory władz nowej kadencji, wówczas kadencje te rozpoczną swój bieg z dniem wyboru, z tym samym dniem zakończą się kadencje dotychczasowe – przedłużone na podstawie art. 33e Prawa łowieckiego. Przypomnieć tu też należy o regulacji § 45 ust. 2 w związku z § 36 pkt 3) statutu PZŁ (ustalenie sposobu wyboru zarządu koła) oraz przepisie art. 33d Prawa łowieckiego ustanawiającego  zakaz pełnienia funkcji w zarządzie i komisji rewizyjnej koła łowieckiego przez osoby, które były pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami lub  współpracownikami organów bezpieczeństwa w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Drugą istotną zmianą wynikającą z art. 9 przywołanej na wstępie ustawy jest to, że koła łowieckie jako dzierżawcy obwodów łowieckich są zobligowane do wprowadzenia elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Postać papierowa książki może być używana jedynie w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających czasowo prowadzenie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci elektronicznej.

Z racji krótkiego – 14 dniowego terminu dostosowania się do nowych regulacji w zakresie wprowadzenia elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym zarządy okręgowe PZŁ zostały zobligowane do wsparcia kół łowieckich w jej wprowadzeniu.